San Jorge, Patrón de Alcoy (any 1988)

(Rafael Coloma)

Fitxa tècnica:

Primera edició: 1988

Edita: Rafael Coloma

Autor: Rafael Coloma

Impressió i enquadernació: Gráficas El Cid, S.A.

Núm. pàgines: 99

Mesura: 13 x 20,5 cm

Dipòsit legal: A-199-1988

I.S.B.N.: 84-404-1803-5

Copyrigth l’Autor

Printed in Spain / Unió Europea