Estatuts en vigor de l’any 2000

TÍTOL I
DENOMINACIÓ, NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I DOMICILI (Cf, c. 298; 299; 301; 304; 313; 322)

Article 1. Denominació, Naturalesa i Àmbit Territorial

La Confraria de Sant Jordi és una associació pública constituïda en la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola, canònicament erigida segons els cc. 298 i 313 del Codi de Dret Canònic, que es regirà pels presents Estatuts, les disposicions del dret universal i particular de l’Església Catòlica i per aquelles altres que siguen acords amb la seua naturalesa.

Article 2. Domicili Social

L’Associació Confraria de Sant Jordi té el seu domicili social a Banyeres de Mariola, carrer San Francesc, 10 i 12. Qualsevol canvi de domicili haurà de ser notificat a la Secretaria General de l’Arquebisbat de València.

TÍTOL II
FINS I ACTIVITATS (Cf c. 94,1 ; 298,1 ; 301,1)

Article 3. Fins

L’Associació Confraria de Sant Jordi es proposa els següents fins:

a) Promoure el culte públic al Patró Sant Jordi, sentint-se dipositaris i custodis d’un llegat religiós de gran magnitud i profunditat en la vida religiosa del nostre poble i en la vivència de la nostra comunitat cristiana: la pietat i devoció per Sant Jordi.

b) Assumir la responsabilitat i organització dels actes litúrgics i religiosos en les Festes Patronals.

c) Cuidar i custodiar l’ermita de Sant Jordi i la seua imatge, el retaule del creuer en el Temple Parroquial, l’altar i imatge processional. el cambril de la Capella, l’anda i carrossa processional, i tots els objectes de culte que a cada moment pertanguen a la Confradia.

Article 4. Activitats

Per al compliment dels seus fins o objectius, la Confraria de Sant Jordi organitzarà les següents activitats:

a) Els trasllats processionals de la imatge del Patró Sant Jordi, des de la seua ermita al Temple Parroquial per a la celebració de les festes i des del Temple a l’ermita, una vegada concloses les mateixes i l’Octavari.

b) L’Ofrena de Flors al Patró eI 22 d’abril, al matí, especialment en l’interior del Temple amb l’arranjament i ornamentació del retaule i altar de Sant Jordi.

c) La Missa Solemne del 23 d’abril, festivitat de Sant Jordi Màrtir.

d) La Processó General del 23 d’abril, amb assistència de totes les filaes i autoritats.

e) La Missa en el Cementiri el 25 d’abril, l’acte més emblemàtic i singular de les nostres Festes.

f) La Missa en l’ermita del Sant Crist el 25 d’abril. g) L’Octavari de Sant Jordi, del 26 d’abril al 3 de maig.

h) La Missa Solemne i Processó del dia de la Relíquia de Sant Jordi, festivitat que es celebra el primer diumenge de setembre de cada any.

i) Les Jornades Musicals de l’Octavari de Sant Jordi, les de major antiguitat a la Comunitat Valenciana en col·laboració amb el Molt Il·lustre Ajuntament de Banyeres de Mariola.

j) La participació en les reunions de la Comissió de Festes de Sant Jordi, i qualsevol acte de festa i activitat que es celebre en honor a Sant Jordi màrtir.

k) I totes aquelles que, referents al Patró, esdevinguen en la vida del nostre poble, Banyeres de Mariola, o aquelles altres que s’organitzen en la Confraria.

Article 5. Processons

1) Les processons haurien de celebrar-se amb la major dignitat possible. El consiliari procurarà que concloguen amb una exhortació sacerdotal, un cant apropiat, l’oració i la benedicció final (cf. arts. 667 i 669 Const. Sinodals).

2) Les imatges sagrades no poden ser dutes o traslladades festivament fora del temple sense la presència del sacerdot, o almenys, sense el seu consentiment exprés i molt menys si es fa sense la reverència deguda, malgrat els costums existents (cf. art. 671 CS).

3) L’organització d’una processó i el seu itinerari estan subjectes a les indicacions de la Jerarquia eclesiàstica competent (ca. 944.2), respectant sempre els costums legítims (cf. art. 668 CS).

TÍTOL III
MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ (Cf, cc.304,1; 307; 308; 309; 311; 316; 320)

Article 6. Admissió en l’Associació

1) Poden ser admesos membres de l’Associació les persones que reunisquen les condicions exigides pel dret canònic, accepten els presents Estatuts i l’esperit de l’Associació.

2) L’admissió de nous membres en l’Associació es realitzarà per Junta Directiva, prèvia petició a la mateixa.

Article 7. Drets i deures dels socis.

A) Són drets dels socis:

1) Participar amb veu i vot en les Assemblees Generals Ordinàries i extraordinàries.

2) Triar i ser triats per als càrrecs directius.

3) Participar, conforme a la norma dels Estatuts, en les activitats, reunions i actes que organitze l’Associació en compliment dels seus fins.

4) Gaudir dels beneficis que obtinga l’Associació.

B) Són deures dels socis:

1) Complir el disposat en aquests Estatuts i l’acordat de manera vàlida per les Assemblees Generals i la Junta Directiva.

2) Col·laborar i participar en les activitats que organitze l’Associació per al compliment dels seus fins.

3) Abonar amb puntualitat la quota que establisca l’Assemblea General.

4) Assumir els càrrecs per als quals fora triat, sempre tenint en compte les circumstàncies personals que concórreguen en cada supòsit.

Article 8. Baixes.

1) Es causarà baixa en l’Associació per decisió del propi interessat.

2) L’expulsió d’un soci legítimament admès només podrà ser acordada per causa justa (ca. 308).

3) Per a procedir a l’expulsió, la Junta Directiva haurà d’incoar un expedient en el qual conste la prèvia monició a l’interessat; si persistira en la seua actitud, es continuarà l’expedient donant audiència a la persona afectada. Contra la resolució adoptada per aquest òrgan, l’interessat podrà recórrer a l’Ordinari del lloc.

TÍTOL IV
ÒRGANS DE GOVERN (Cf cc. 94; 304,1; 309; 317; 324,1; 329)

Capítol I. Dels òrgans de govern

Article 9. Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, i està constituït per tots els socis de ple dret de la mateixa. Està presidida pel president de l’Associació, assistit del Secretari i altres membres de la Junta Directiva.

Article 10. Convocatòria Ordinària i Extraordinària.

1) Les Assemblees Generals poden ser ordinàries i extraordinàries. L’Assemblea General ordinària es reunirà una vegada a l’any. Seran objecte d’Assemblea General ordinària, almenys, les competències assenyalades en els nombres l, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 de l’article 12 relatiu a les competències de l’Assemblea General. Serà convocada almenys amb quinze dies d’antelació mitjançant citació que el Secretari dirigirà a tots els membres amb dret a participar en l’Assemblea, en el seu propi domicili. En la convocatòria haurà de constar el dia, hora, lloc i ordre del dia de la reunió.

2) L’Assemblea General Extraordinària es reunirà quan ho considere convenient el President de l’Associació, ho acorde la Junta Directiva, La Junta de Majorals, o ho demane al President una cinquena part dels membres de l’Associació amb dret a veu i vot, assenyalant l’ordre del dia i altres aspectes organitzatius indicats en el paràgraf anterior.

Article 11. Quòrum de constitució. Acords.

1) L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan estiga present la majoria absoluta dels membres de l’Associació, amb veu i vot. En segona convocatòria, mitja hora més tard, serà vàlida qualsevol que siga el nombre de socis que assistisquen a l’Assemblea.

2) Els acords, per a la seua validesa, s’adoptaran per majoria absoluta de vots dels membres presents en els dos primers escrutinis, i per majoria relativa en el tercer escrutini.

3) Per a la modificació dels Estatuts, per a l’extinció de l’Associació i per a casos especials que l’Assemblea General determine, els acords haurien de ser presos, en un únic escrutini vàlid amb la majoria dels dos terços de vots presents i que representen almenys una desena part dels socis amb veu i vot.

Article 12. Competències de l’Assemblea General.

Correspon a l’Assemblea General:

1) Triar President de l’Associació. El President triat, haurà de ser confirmat per l’Arquebisbe. També haurà de confirmar l’equip directiu (Vicepresident, Secretari i Tresorer) presentat pel president. Sense discriminació per raó de sexe o raça.

2) Conèixer i aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva.

3) Decidir quants assumptes li siguen sotmesos per la Junta Directiva, per al bon funcionament de l’Associació.

4) Aprovar la memòria anual de les activitats de l’Associació, i fixar la línia d’actuació de la mateixa i les orientacions precises per als programes a realitzar.

5) Examinar i aprovar l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual i el pressupost ordinari i extraordinari.

6) Acordar el canvi de domicili social de l’Associació.

7) Fixar la quota ordinària i extraordinària que han d’abonar els membres de l’Associació

8) Interpretar autènticament les disposicions d’aquests Estatuts.

9) Aprovar el Reglament de règim intern i decidir la revisió del mateix, sempre de conformitat amb el disposat en aquests Estatuts.

10) Acordar les modificacions dels Estatuts, que haurien de ser aprovades per l’Ordinari diocesà per a la seua validesa.

11) Acordar l’extinció de l’Associació.

12) Decidir sobre qualsevol altra qüestió important referent al govern i direcció de l’Associació.

Article 13. Junta Directiva. Composició.

l) La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació i està composta de President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i per Vocals, triats per un període de tres anys, podent ser perllongats si ho estimara l’Assemblea General per un període establit en cada cas concret. Seran membres nats de la Junta el Rector i Vicaris de la Parròquia de Santa María de Banyeres de Mariola.

2) El President és triat per l’Assemblea General. L’equip directiu (Vicepresident, Secretari i Tresorer) és triat pel president i confirmat per l’Assemblea General. La resta de membres de la Junta Directiva és designat lliurement pel president.

Article 14. Competències de la Junta Directiva.

Són Funcions de la Junta Directiva:

1) Representar a l’Associació.

2) Vigilar l’observança dels Estatuts.

3) Executar els acords vàlids que no s’encarreguen a una comissió especial o persona; i dur el seguiment dels acords, l’execució dels quals s’ha encarregat a una comissió especial o a alguna persona.

4) Organitzar les activitats de l’Associació de conformitat amb les directrius marcades per l’Assemblea General.

5) Preparar la memòria i el pla anuals d’activitats de l’Associació.

6) Administrar els fons que es recapten; obrir i tancar comptes bancaris i facultar les persones que puguen disposar de les mateixes.

7) Confeccionar el Balanç i Pressupostos que han de sotmetre’s a l’aprovació de l’Assemblea General.

8) Preparar l’ordre del dia de les Assemblees Generals.

9) Admetre els nous membres de l’Associació i decidir la baixa dels mateixos segons els arts. 6 i 8 dels Estatuts.

10) Nomenar i acomiadar el personal contractat de l’Associació, així com fixar les remuneracions del mateix, d’acord amb els salaris i base de cotització legals.

11) Atorgar poders notarials i delegar les facultats necessàries per a legitimar actuacions respecte de tercers, i atorgar poders a advocats i procuradors dels Tribunals per a defensar i representar l’Associació en assumptes judicials.

12) Crear comissions de treball per a l’estudi d’assumptes diversos, en les quals podran ser integrats qualsevol classe de membres i, en general, planejar, dirigir i resoldre qualsevol assumpte d’interès per a l’Associació.

Article 15. Reunions de la Junta Directiva.

La Junta Directiva es reunirà, almenys, una vegada al trimestre, i sempre que la convoque el President, o ho demane un terç dels membres de la mateixa.

Article 16. Junta de Majorals. Composició.

La Junta de Majorals és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu de l’Associació i estarà compost per tots els presidents que haja tingut l’Associació, i que siguen socis en el moment de la convocatòria per a la qual se’ls ha requerit, així com per aquelles persones físiques que hagen contribuït de forma extraordinària al realç i engrandiment de la figura del nostre patró Sant Jordi o de la Confraria segons el reglament de la Junta de Majorals. El nombre de la Junta de Majorals no podrà ser superior a vint persones. Serà el seu President aquell que haja ostentat la presidència de la Junta directiva de major antiguitat i el secretari el de menor antiguitat en el càrrec, a excepció del President actual de l’Associació qui no forma part de la Junta de Majorals mentre ostente aquest càrrec.

Article 17. Competències de la Junta de Majorals.

Seran funcions de la Junta de Majorals:

a) Assessorar i informar sobre quants assumptes se’ls requerisca, en el marc de l’associació sense que tinguen caràcter vinculant.

b) Constituir-se en comissió de vigilància quan es tinga indicis que l’actuació del President, Vicepresident i altres membres de la Junta Directiva no siguen conformes al disposat en les seues competències, i per descomptat quan actuaren contra acords adoptats en l’Assemblea General o en perjudici provat contra l’Associació.

c) Convocar a l’Assemblea General per a tractar en ella el punt b.

Article 18. Reunions de la Junta de Majorals.

Amb caràcter ordinari haurien de reunir-se una vegada a l’any, perquè el President de l’Associació els informe de la marxa actual de la mateixa, dels projectes i estat econòmic de cada moment. Amb caràcter excepcional, es reunirà quan concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats de l’article anterior.

Capítol II. Dels responsables dels òrgans de govern

Article 19. El President de l’Associació.

El President de l’Associació, triat directament per l’Assemblea General, ostenta la representació legal de la mateixa. No ha de ser president d’aquesta Associació qui ocupe càrrecs de direcció i representació en partits polítics.

Article 20. Competències del President.

Són pròpies del President les funcions següents:

1) La direcció i representació legal de l’Associació en tot tipus d’actuacions enfront de tercers.

2) Nomenar els restants membres de la Junta Directiva de l’Associació. Les persones que ostenten els càrrecs de Vicepresident, Secretari i Tresorer haurien de ser confirmats per l’Assemblea General. La resta dels membres són nomenats lliurement pel president.

3) Dur a terme l’execució dels acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

4) Convocar, presidir i alçar les sessions que celebre l’Assemblea General de Socis i la Junta Directiva, dirigint les deliberacions de l’una i l’altra, i decidint amb vot de qualitat, en cas d’empat.

5) Fixar l’ordre del dia de les sessions.

6) Visar els actes i certificats emesos pel secretari de l’Associació.

7) Ordenar al Tresorer els pagaments acordats de manera vàlida.

8) Complir i fer complir les normes estatutàries.

9) Comunicar a l’Ordinari del lloc els membres triats per a compondre la Junta Directiva, així com l’estat anual de comptes, el canvi de domicili social, les modificacions dels Estatuts i l’extinció de l’Associació, als efectes pertinents.

Article 21. El Vicepresident.

Correspon al Vicepresident substituir el President en cas de vacant, absència o malaltia i assumir les funcions que hagueren estat delegades en la seua persona. En cas de produir-se la vacant del President, el Vicepresident ocuparà el càrrec de President, i en el termini de dos mesos convocarà Assemblea General Extraordinària per a cobrir la vacant.

Article 22. El Secretari.

Al Secretari de l’Associació, que ho serà també de la Junta Directiva, corresponen les següents funcions:

1) Cursar, per ordre del President, les convocatòries i comunicacions per a qualsevol tipus d’actes, notificacions o celebracions.

2) Estendre les actes de les sessions de l’Assemblea General i Junta Directiva, en les quals consten els temes tractats i els acords presos autoritzant-los amb la seua signatura.

3) Dur el registre de les altes i baixes dels membres de l’Associació.

4) Custodiar els llibres i fitxers de l’Associació i altres documents de l’Arxiu

5) Redactar la memòria anual d’activitats, d’acord amb la Junta Directiva.

6) Certificar documents de l’Associació amb el vistiplau del President.

Article. 23. Administrador o Tresorer.

L’Administrador de l’Associació està obligat a complir la seua funció amb la diligència d’un bon pare de família. Per tant, ha de:

1) Vigilar perquè els béns encomanats a la seua cura no perisquen de cap manera ni patisquen cap dany.

2) Cuidar que la propietat dels béns s’assegure pels mitjans civilment vàlids.

3) Observar les normes canòniques i civils i les imposades per la legítima autoritat, cuidant que no sobrevinga dany algun per la no observància de les lleis.

4) Realitzar diligent i oportunament els cobraments i els pagaments.

5) Dur amb ordre els llibres d’entrades i eixides.

6) Fer comptes de l’administració a final de cada any. Ha d’igualment rendir comptes anualment a l’Ordinari del lloc, que encarregarà la seua revisió al Consell d’Assumptes econòmics de la diòcesi.

7) Ordenar degudament i guardar en un arxiu convenient i apte els documents i instruments en els quals es funden els drets de la Confraria. D’aquests documents es donarà còpia autèntica a la Curia Diocesana.

8) Amb la resta dels membres de la Junta Directiva, prepararà cada any el pressupost d’entrades i eixides.

Article 24. Traspàs de documentació.

Al final del mandat d’una Junta Directiva, l’equip directiu entrant i sortint es reuniran per a lliurar i acceptar tota la documentació i Inventari que obre en la Secretaria i en l’Administració de la Confraria. D’aquesta reunió s’estendrà la corresponent acta que signaran els dos equips directius.

Article 25. El Consiliario.

1) El Consiliari és nomenat per l’Arquebisbe, prèvia consulta a la Junta Directiva. Podrà ser remogut conforme a l’establit en el dret canònic vigent.

2) Assistirà a les Assemblees Generals i a les reunions de la Junta Directiva, amb veu però sense vot.

3) Són funcions del Consiliari:

a) L’animació espiritual dels membres de l’Associació.

b) Contribuir que aquesta mantinga sempre la seua naturalesa i finalitats eclesials.

c) Fomentar la participació de la mateixa en els plans pastorals diocesans, d’acord amb els objectius de l’Associació.

4) En les qüestions que afecten el culte públic, a les Parròquies i a matèries de fe i costums, el Consiliari tindrà el dret a veto.

TÍTOL V
ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS. (Cf, cc.319; 1255; 1280)

Article 26. Capacitat jurídica en matèria econòmica.

L’Associació podrà adquirir, retenir, administrar i alienar béns temporals, sense ànim d’especulació i de lucre, per a arribar a les seues pròpies fins, de conformitat amb les disposicions del Codi de Dret Canònic.

Article 27. Qualificació dels béns. Controls d’administració.

1) El Patrimoni de l’Associació pot estar integrat per tota classe de béns, radicats en qualsevol lloc, destinant els seus fruits, rendes i productes als objectius de l’Associació, i sense altres limitacions que les imposades per les lleis. La seua adquisició, administració i alienació es realitzarà conformement a les normes canòniques (Llibre V, cc. 1254 i ss).

2) De manera particular:

a) A l’efecte del Ca. 1280, la Junta Directiva constituirà un Consell d’Assumptes Econòmics perquè ajude a l’administrador en el compliment de la seua funció.

b) Es demanarà llicència a l’Ordinari per a l’acceptació de coses o drets gravats amb una càrrega modal o una condició (Ca. 1267.2).

c) Es demanarà la mateixa llicència per a alienació de béns immobles i per a realitzar actes d’administració extraordinària (Ca. 1281 .I i l29l).

d) Es farà inventari dels béns immobles, béns mobles, tant preciosos com d’alguna manera pertanyents al patrimoni cultural, i de qualssevol altres, amb la descripció i taxació dels mateixos. D’aquest Inventari es donarà trasllat a la Curia Diocesana (Ca. 1283.2″).

e) Anualment s’han de rendir comptes de l’administració a l’Arquebisbe. Igualment han d’adonar exacta a la mateixa autoritat de l’ocupació de les ofrenes i almoines rebudes (Ca. 319 i 1287 .l).

Article 28. Actes d’administració extraordinària.

1) L’administrador necessita l’autorització escrita de l’Ordinari per a la vàlida execució dels actes d’administració extraordinària (Ca. 1281.1).

2) Es consideren actes d’administració extraordinària:

a) La realització de despeses que no estiguen prevists en el pressupost ordinari aprovat per l’Assemblea General.

b) L’alienació de béns pertanyents al patrimoni estable de l’Associació el valor de la qual supere la quantitat establida pel dret (Ca. 1281).

c) L’alienació de béns d’especial significació religiosa o artística (Ca. 1292.2 i 3).

d) Quants modifiquen o comprometen l’estructura del patrimoni estable de l’Associació (Dec. Gral. C.I.I., 1984; ca. 1295).

e) L’acceptació d’oblacions que estiguen gravades per una càrrega modal o una condició (Ca. 1267. 2).

f) Aquells la quantia dels quals excedisca la quantitat que establisca a cada moment la Conferència Episcopal Espanyola, a l’efecte del Ca. 1292.

g) Aquells actes l’execució dels quals haguera de perllongar-se per més de cinc anys.

h) Els quals impliquen una disminució de fins al 40 per cent en el patrimoni de l’Associació

i) L’alienació de béns immobles.

Article 29. Alienació de béns.

L’alienació de béns el valor dels quals supere la quantitat mínima fixada per la Conferència Episcopal Espanyola exigeix, per a la seua validesa, la llicència escrita del Bisbe diocesà (Ca. 1291). A tals efectes, els controls de la legislació canònica sobre l’alienació de béns es tindran per dret estatutari d’aquesta Associació. Per a procedir a l’alienació s’exigeix a més causa justa i taxació pericial feta per escrit (Ca.1293).

Article 30. Béns relacionats amb el culte.

Els ornaments, imatges i altres objectes relacionats amb el culte no poden vendre’s, transferir-se, ni prestar-se sense el consentiment escrit de l’Ordinari. En cas de no ser d’utilitat per a l’Associació, s’informarà a la mateixa autoritat, que els rebrà en dipòsit i els donarà l’ús que pastoralment jutge més convenient (cf. art. 689 CS).

Article 31. Incoació de litigis.

Els representants legals o els administradors de l’Associació no han d’incoar un litigi en nom de la mateixa, ni contestar a la demanda en el fur civil , sense haver obtingut llicència de l’Ordinari donada per escrit. (cf. c 1288).

TÍTOL VI
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 32. Modificació dels Estatuts.

Competeix a l’Assemblea General aprovar la proposta de modificació dels Estatuts presentada per la Junta Directiva, en un únic escrutini vàlid, amb la majoria dels dos terços de vots presents i que representen almenys una desena part dels socis amb veu i vot. Una vegada aprovada la proposta per l’Assemblea, precisen, per a la seua validesa i entrada en vigor, de l’aprovació del Bisbe diocesà.

TÍTOL VII
EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ I DESTINACIÓ DELS BÉNS. (Cf cc. 120;320;326)

Article 33. Extinció i dissolució de l’Associació.

1) L’Associació per la seua mateixa naturalesa té una durada il·limitada.

2) No obstant això, podrà extingir-se per decisió de l’Assemblea General Extraordinària, presa en únic escrutini vàlid, amb la majoria dels dos terços de vots presents i que representen almenys una desena part dels socis amb veu i vot.

3) També podrà ser suprimida pel bisbe diocesà (Ca. 320), si la seua activitat causa dany greu a la doctrina catòlica, a la disciplina eclesiàstica o als fidels, escoltat el parer del President i de la Junta Directiva.

Article 34. Destinació dels béns.

1) En cas d’extinció o dissolució de l’Associació, els béns de la mateixa seran lliurats a la Parròquia de Santa María de Banyeres de Mariola perquè els destine a fins similars als quals figuren en els presents Estatuts, d’acord amb el que determine l’Assemblea General extraordinària.

2) Per a executar el prescrit en el paràgraf anterior, la Junta Directiva es constituirà en Junta liquidadora.

TITUL VIII
FACULTATS DE L’AUTORITAT ECLESIÀSTICA (Cf. cc. 305; 314; 315; 316; 317,1; 319; 320; 323; 324; 325; 326; 1291-1294)

Article 35. Facultats del Bisbe diocesà.

1) L’Associació es regeix conforme a la norma dels seus Estatuts, encara que sempre sota l’alta direcció del Bisbe diocesà (Ca. 315), que vetla pel compliment dels mateixos i de les altres normes del dret canònic. D’igual manera vigilarà perquè en l’Associació es conserve la integritat de la fe i dels costums, adoptant les mesures que siguen necessàries per a evitar que s’introduïsquen abusos en la disciplina eclesiàstica (Ca. 305).

2) En concret, corresponen al Bisbe diocesà les següents facultats:

a) Dret de visita i inspecció de totes les activitats de l’Associació.

b) Aprovació de les modificacions estatutàries (Ca. 314).

c) Confirmar al President de l’Associació triat per l’Assemblea General (Ca. 317.1).

d) Nomenament i remoció del Consiliari de l’Associació (Ca. 3 17.1).

e) L’aprovació definitiva dels comptes anuals de l’Associació, així com la facultat d’exigir en qualsevol moment rendició detallada de compte.

f) Suprimir o dissoldre l’Associació, d’acord amb les normes del dret (Ca. 320.2i 3).

g) Concedir la llicència necessària per a l’alienació de béns, així com per a realitzar despeses extraordinàries de l’Associació, d’acord amb les normes del dret canònic i d’aquests estatuts.

h) Concorrent una causa justa pot remoure del seu càrrec al President de l’Associació després d’haver escoltat a aquest President i als membres de la Junta Directiva (Ca. 318.2).

i) Les que el dret canònic li atribuïsca.

DILIGÈNCIA: Vam aprovar els estatuts de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres, pels quals haurà de regir-se l’esmentada Confraria.

València, tres de gener de l’any dos mil.