Os portadores do tabernáculo

La filà de Cristians és l’encarregada per tradició de portar el tabernacle amb la imatge de sant Jordi, ja que originariament la portaven el maseros o llauradors de ofici, la majoria residents al barri de La Venta, i que a partir de un moment pasen a ser majoritariament festers de la Filà de Cristians.

Aquesta imatge de mida més reduïda, que té la seua seu a l’ermita de Sant Jordi, és baixada en la processó del Trasllat sobre el tabernacleanda fins que arriba l’església de Santa Maria per a la celebració de les festes.

Qualsevol veï pot ser portador de l’Imatge en els Trasllats, sempre i quan o comunique a la Junta Directiva de la Filà i complixca escupolosament les normes establertes en quan a vestimenta i protocol.

Acabades les festes i l’Octavari, la imatge és pujada en processó sobre el tabernacle a l’ermita.