Sant Jordi d’Inca (any 1450)

(Francesc Comes) Si troba l´obra actualment a la Societat Arqueològica Lul.liana, Mallorca