Estatutos em vigor em 2000

TÍTULO I
NOME, NATUREZA, ÁREA TERRITORIAL E ENDEREÇO (Cf, c. 298; 299; 301; 304; 313; 322)

Artigo 1. designação, Natureza e Área Territorial

A Irmandade de São Jorge é uma associação pública constituída na Freguesia de Santa Maria de Banyeres de Mariola, canonicamente cc de acordo. 298 Eu 313 Código de Direito Canônico, que será regido por estes Estatutos, as disposições de particular a lei ea Igreja Católica universal e quaisquer outros acordos que são por natureza.

Artigo 2. Escritório registrado

A Associació Confraria de Sant Jordi tem sede em Banyeres de Mariola, Rua São Francisco, 10 Eu 12. Qualquer mudança de endereço deve ser notificada à Secretaria Geral da Arquidiocese de Valência.

TÍTULO II
OBJETIVOS E ATIVIDADES (Cf c. 94,1 ; 298,1 ; 301,1)

Artigo 3. Barbatanas

A Associació Confraria de Sant Jordi propõe os seguintes objetivos:

uma) Promover o culto público ao Padroeiro São Jorge, sentir-se guardiães e guardiães de um legado religioso de grande magnitude e profundidade na vida religiosa de nosso povo e na experiência de nossa comunidade cristã: piedade e devoção a São Jorge.

b) Assumir a responsabilidade e organização dos atos litúrgicos e religiosos nas Celebrações Padroeiras.

c) Cuidar e guardar a ermida de Sant Jordi e sua imagem, o retábulo do cruzeiro no Templo Paroquial, o altar e imagem processional. a capela Chapel, Anda ea procissão flutuador, e todos os objetos de culto que a qualquer momento pertencem à Irmandade.

Artigo 4. Atividades

Para o cumprimento de seus fins ou objetivos, a Irmandade de Sant Jordi organizará as seguintes atividades:

uma) Os trasfegos processionais da imagem do padroeiro São Jorge, da sua ermida ao Templo Paroquial para a celebração das festividades e do Templo à ermida, uma vez que eles são concluídos e o Octavari.

b) A Oferenda de Flores ao Patrono eI 22 d'abril, de manhã, especialmente no interior do Templo com o arranjo e ornamentação do retábulo e altar de São Jorge.

c) A Missa Solene do 23 d'abril, festa de São Jorge Mártir.

d) A Procissão Geral do 23 d'abril, com a ajuda de todos os escalões e autoridades.

e) Missa no Cemitério de 25 d'abril, o evento mais emblemático e único do nosso Festival.

f) Missa na ermida do Santo Cristo em 25 d'abril. g) Oitavo de São Jorge, o 26 d'abril 3 maio.

h) A Missa Solene e Procissão do dia da Relíquia de São Jorge, festival realizado no primeiro domingo de setembro de cada ano.

Eu) Os Dias Musicais do Octavari de Sant Jordi, os de maior antiguidade na Comunidade Valenciana em col·laboració amb el Molt Il·lustre Ajuntament de Banyeres de Mariola.

j) La participació en les reunions de la Comissió de Festes de Sant Jordi, i qualsevol acte de festa i activitat que es celebre en honor a Sant Jordi màrtir.

k) I totes aquelles que, referents al Patró, esdevinguen en la vida del nostre poble, Banyeres de Mariola, o aquelles altres que s’organitzen en la Confraria.

Artigo 5. Processons

1) Les processons haurien de celebrar-se amb la major dignitat possible. El consiliari procurarà que concloguen amb una exhortació sacerdotal, un cant apropiat, l’oració i la benedicció final (cf. arts. 667 Eu 669 Const. Sinodals).

2) Les imatges sagrades no poden ser dutes o traslladades festivament fora del temple sense la presència del sacerdot, o almenys, sense el seu consentiment exprés i molt menys si es fa sense la reverència deguda, malgrat els costums existents (cf. arte. 671 CS).

3) L’organització d’una processó i el seu itinerari estan subjectes a les indicacions de la Jerarquia eclesiàstica competent (como. 944.2), respectant sempre els costums legítims (cf. arte. 668 CS).

TÍTOL III
MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ (Cf, cc.304,1; 307; 308; 309; 311; 316; 320)

Artigo 6. Admissió en l’Associació

1) Poden ser admesos membres de l’Associació les persones que reunisquen les condicions exigides pel dret canònic, accepten els presents Estatuts i l’esperit de l’Associació.

2) L’admissió de nous membres en l’Associació es realitzarà per Junta Directiva, o mesmo pedido.

Artigo 7. Drets i deures dels socis.

UMA) Són drets dels socis:

1) Participar amb veu i vot en les Assemblees Generals Ordinàries i extraordinàries.

2) Triar i ser triats per als càrrecs directius.

3) Participar, conforme a la norma dels Estatuts, en les activitats, reunions i actes que organitze l’Associació en compliment dels seus fins.

4) Gaudir dels beneficis que obtinga l’Associació.

B) Són deures dels socis:

1) Complir el disposat en aquests Estatuts i l’acordat de manera vàlida per les Assemblees Generals i la Junta Directiva.

2) Col·laborar i participar en les activitats que organitze l’Associació per al compliment dels seus fins.

3) Abonar amb puntualitat la quota que establisca l’Assemblea General.

4) Assumir els càrrecs per als quals fora triat, sempre tenint en compte les circumstàncies personals que concórreguen en cada supòsit.

Artigo 8. Baixes.

1) Es causarà baixa en l’Associació per decisió del propi interessat.

2) L’expulsió d’un soci legítimament admès només podrà ser acordada per causa justa (como. 308).

3) Per a procedir a l’expulsió, la Junta Directiva haurà d’incoar un expedient en el qual conste la prèvia monició a l’interessat; si persistira en la seua actitud, es continuarà l’expedient donant audiència a la persona afectada. Contra la resolució adoptada per aquest òrgan, l’interessat podrà recórrer a l’Ordinari del lloc.

TÍTOL IV
ÒRGANS DE GOVERN (Cf cc. 94; 304,1; 309; 317; 324,1; 329)

Capítol I. Dels òrgans de govern

Artigo 9. Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, i està constituït per tots els socis de ple dret de la mateixa. É presidido pelo Presidente da Associação, assistit del Secretari i altres membres de la Junta Directiva.

Artigo 10. Convocatòria Ordinària i Extraordinària.

1) Assembleias Gerais podem ser ordinárias e extraordinárias. L’Assemblea General ordinària es reunirà una vegada a l’any. Seran objecte d’Assemblea General ordinària, pelo menos, les competències assenyalades en els nombres l, 2, 3, 4, 5, 7 Eu 8 de l’article 12 relatiu a les competències de l’Assemblea General. Serà convocada almenys amb quinze dies d’antelació mitjançant citació que el Secretari dirigirà a tots els membres amb dret a participar en l’Assemblea, en el seu propi domicili. No aviso deve indicar o dia, tempo, lugar e agenda da reunião.

2) A Assembléia Geral Extraordinária se reunirá quando considerado adequado pelo Presidente da Associação, ho acorde Board, La Junta de Majorals, Peço ao Presidente ou um quinto dos membros da Associação com direito a voz e voto, indicando a agenda e outros aspectos organizacionais mencionado no parágrafo anterior.

Artigo 11. Quòrum de constitució. Acords.

1) A Assembléia Geral será validamente, primeira chamada, quando está presente a maioria absoluta dos membros da Associação, com voz e voto. Na segunda chamada, meia hora depois, será válida independentemente do número de membros que participar da Assembléia.

2) os acordos, para a sua validade, aprovou, por maioria de votos dos membros presentes nas duas primeiras voltas, e maioria relativa no terceiro escrutínio.

3) Para a modificação dos estatutos, para a extinção da Associação e para casos especiais decidida pela Assembléia Geral, els acords haurien de ser presos, um único voto válido maioria de dois terços dos votos presentes e representados, pelo menos um décimo dos membros com voz e voto.

Artigo 12. Competències de l’Assemblea General.

Correspon a l’Assemblea General:

1) Escolhendo presidente da Associação. O Presidente eleito, deve ser confirmado pelo Arcebispo. Você também precisa confirmar a equipe (vice-presidente, Secretário e Tesoureiro) presentat pel president. Sem discriminação baseada no sexo ou raça.

2) Examinar e aprovar, se for o caso, conselho de Administração.

3) Decidir quants assumptes li siguen sotmesos per la Junta Directiva, o bom funcionamento da Associação.

4) Para aprovar o relatório anual das actividades da Associação, e defina a mesma linha de diretrizes de ação e precisas para os programas para executar.

5) Examinar e aprovar o relatório de contas do exercício eo orçamento Ordinária e Extraordinária.

6) Concordou em mudar a sede da Associação.

7) Fixar a taxa ordinária e extraordinária a ser pago membros da Associação

8) Interpretar autènticament les disposicions d’aquests Estatuts.

9) Aprovar o Regimento Interno e decidiu rever o mesmo, sempre de conformitat amb el disposat en aquests Estatuts.

10) alterações acordadas aos Estatutos, que haurien de ser aprovades per l’Ordinari diocesà per a la seua validesa.

11) Concordou o término da Associação.

12) Decidir sobre qualquer questão importante relacionada com o governo e gestão da Associação.

Artigo 13. Conselho de Administração. Composició.

eu) La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació i està composta de President, vice-presidente, secretário, Tresorer i per Vocals, triats per un període de tres anys, podent ser perllongats si ho estimara l’Assemblea General per un període establit en cada cas concret. Seran membres nats de la Junta el Rector i Vicaris de la Parròquia de Santa María de Banyeres de Mariola.

2) O Presidente é escolhido pela Assembleia Geral. A equipa de gestão (vice-presidente, Secretário e Tesoureiro) és triat pel president i confirmat per l’Assemblea General. La resta de membres de la Junta Directiva és designat lliurement pel president.

Artigo 14. Competències de la Junta Directiva.

Són Funcions de la Junta Directiva:

1) Representar a l’Associació.

2) Vigilar l’observança dels Estatuts.

3) Executar els acords vàlids que no s’encarreguen a una comissió especial o persona; i dur el seguiment dels acords, l’execució dels quals s’ha encarregat a una comissió especial o a alguna persona.

4) Organitzar les activitats de l’Associació de conformitat amb les directrius marcades per l’Assemblea General.

5) Preparar la memòria i el pla anuals d’activitats de l’Associació.

6) Administrar els fons que es recapten; obrir i tancar comptes bancaris i facultar les persones que puguen disposar de les mateixes.

7) Confeccionar el Balanç i Pressupostos que han de sotmetre’s a l’aprovació de l’Assemblea General.

8) Preparar l’ordre del dia de les Assemblees Generals.

9) Admetre els nous membres de l’Associació i decidir la baixa dels mateixos segons els arts. 6 Eu 8 dels Estatuts.

10) Nomenar i acomiadar el personal contractat de l’Associació, així com fixar les remuneracions del mateix, d’acord amb els salaris i base de cotització legals.

11) Atorgar poders notarials i delegar les facultats necessàries per a legitimar actuacions respecte de tercers, i atorgar poders a advocats i procuradors dels Tribunals per a defensar i representar l’Associació en assumptes judicials.

12) Crear comissions de treball per a l’estudi d’assumptes diversos, en les quals podran ser integrats qualsevol classe de membres i, em geral, planejar, dirigir i resoldre qualsevol assumpte d’interès per a l’Associació.

Artigo 15. Reunions de la Junta Directiva.

La Junta Directiva es reunirà, pelo menos, una vegada al trimestre, i sempre que la convoque el President, o ho demane un terç dels membres de la mateixa.

Artigo 16. Junta de Majorals. Composició.

O Conselho é um órgão co mayorales·órgão consultivo da Associação e será composto por todos os presidentes que tiveram a Associação, e ser membros no momento da convocação para a qual tenham sido solicitados, bem como para aqueles indivíduos que contribuíram de forma extraordinária para a valorização e engrandecimento da figura do nosso padroeiro São Jorge ou da Irmandade de acordo com o regulamento da Junta de Maiores. O número de mayorales Board não exceder vinte pessoas. Será seu Presidente quem tiver exercido a presidência do Conselho de Administração de maior antiguidade e o secretário o de menor antiguidade no cargo, com exceção do atual Presidente da Associação que não é membro do Conselho de Majores enquanto ocupa este cargo.

Artigo 17. Competències de la Junta de Majorals.

Seran funcions de la Junta de Majorals:

uma) Assessorar i informar sobre quants assumptes se’ls requerisca, en el marc de l’associació sense que tinguen caràcter vinculant.

b) Constituir-se en comissió de vigilància quan es tinga indicis que l’actuació del President, Vicepresident i altres membres de la Junta Directiva no siguen conformes al disposat en les seues competències, i per descomptat quan actuaren contra acords adoptats en l’Assemblea General o en perjudici provat contra l’Associació.

c) Convocar a l’Assemblea General per a tractar en ella el punt b.

Artigo 18. Reunions de la Junta de Majorals.

Amb caràcter ordinari haurien de reunir-se una vegada a l’any, perquè el President de l’Associació els informe de la marxa actual de la mateixa, dels projectes i estat econòmic de cada moment. Amb caràcter excepcional, es reunirà quan concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats de l’article anterior.

Capítol II. Dels responsables dels òrgans de govern

Artigo 19. El President de l’Associació.

El President de l’Associació, triat directament per l’Assemblea General, ostenta la representació legal de la mateixa. No ha de ser president d’aquesta Associació qui ocupe càrrecs de direcció i representació en partits polítics.

Artigo 20. Competències del President.

Són pròpies del President les funcions següents:

1) La direcció i representació legal de l’Associació en tot tipus d’actuacions enfront de tercers.

2) Nomenar els restants membres de la Junta Directiva de l’Associació. Les persones que ostenten els càrrecs de Vicepresident, Secretari i Tresorer haurien de ser confirmats per l’Assemblea General. La resta dels membres són nomenats lliurement pel president.

3) Dur a terme l’execució dels acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

4) Convocar, presidir i alçar les sessions que celebre l’Assemblea General de Socis i la Junta Directiva, dirigint les deliberacions de l’una i l’altra, i decidint amb vot de qualitat, en cas d’empat.

5) Fixar l’ordre del dia de les sessions.

6) Visar els actes i certificats emesos pel secretari de l’Associació.

7) Ordenar al Tresorer els pagaments acordats de manera vàlida.

8) Complir i fer complir les normes estatutàries.

9) Comunicar a l’Ordinari del lloc els membres triats per a compondre la Junta Directiva, així com l’estat anual de comptes, el canvi de domicili social, les modificacions dels Estatuts i l’extinció de l’Associació, als efectes pertinents.

Artigo 21. El Vicepresident.

Correspon al Vicepresident substituir el President en cas de vacant, absència o malaltia i assumir les funcions que hagueren estat delegades en la seua persona. En cas de produir-se la vacant del President, el Vicepresident ocuparà el càrrec de President, i en el termini de dos mesos convocarà Assemblea General Extraordinària per a cobrir la vacant.

Artigo 22. El Secretari.

Al Secretari de l’Associació, que ho serà també de la Junta Directiva, corresponen les següents funcions:

1) Cursar, per ordre del President, les convocatòries i comunicacions per a qualsevol tipus d’actes, notificacions o celebracions.

2) Estendre les actes de les sessions de l’Assemblea General i Junta Directiva, en les quals consten els temes tractats i els acords presos autoritzant-los amb la seua signatura.

3) Dur el registre de les altes i baixes dels membres de l’Associació.

4) Custodiar els llibres i fitxers de l’Associació i altres documents de l’Arxiu

5) Redactar la memòria anual d’activitats, d’acord amb la Junta Directiva.

6) Certificar documents de l’Associació amb el vistiplau del President.

Artigo. 23. Administrador o Tresorer.

L’Administrador de l’Associació està obligat a complir la seua funció amb la diligència d’un bon pare de família. portanto, ha de:

1) Vigilar perquè els béns encomanats a la seua cura no perisquen de cap manera ni patisquen cap dany.

2) Cuidar que la propietat dels béns s’assegure pels mitjans civilment vàlids.

3) Observar les normes canòniques i civils i les imposades per la legítima autoritat, cuidant que no sobrevinga dany algun per la no observància de les lleis.

4) Realitzar diligent i oportunament els cobraments i els pagaments.

5) Dur amb ordre els llibres d’entrades i eixides.

6) Fer comptes de l’administració a final de cada any. Ha d’igualment rendir comptes anualment a l’Ordinari del lloc, que encarregarà la seua revisió al Consell d’Assumptes econòmics de la diòcesi.

7) Ordenar degudament i guardar en un arxiu convenient i apte els documents i instruments en els quals es funden els drets de la Confraria. D’aquests documents es donarà còpia autèntica a la Curia Diocesana.

8) Amb la resta dels membres de la Junta Directiva, prepararà cada any el pressupost d’entrades i eixides.

Artigo 24. Traspàs de documentació.

Al final del mandat d’una Junta Directiva, l’equip directiu entrant i sortint es reuniran per a lliurar i acceptar tota la documentació i Inventari que obre en la Secretaria i en l’Administració de la Confraria. D’aquesta reunió s’estendrà la corresponent acta que signaran els dos equips directius.

Artigo 25. El Consiliario.

1) O conselheiro é nomeado pelo Arcebispo, prèvia consulta a la Junta Directiva. Podrà ser remogut conforme a l’establit en el dret canònic vigent.

2) Assistir às Assembléias Gerais e reuniões do Conselho, com voz mas sem voto.

3) Són funcions del Consiliari:

uma) L’animació espiritual dels membres de l’Associació.

b) Contribuir que aquesta mantinga sempre la seua naturalesa i finalitats eclesials.

c) Fomentar la participació de la mateixa en els plans pastorals diocesans, d’acord amb els objectius de l’Associació.

4) Em matéria de culto público, Paróquias e em matéria de fé e costumes, o Conselheiro terá o direito de veto.

TÍTOL V
ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS. (Cf, cc.319; 1255; 1280)

Artigo 26. Capacitat jurídica en matèria econòmica.

L’Associació podrà adquirir, retenir, administrar i alienar béns temporals, sense ànim d’especulació i de lucre, per a arribar a les seues pròpies fins, de conformitat amb les disposicions del Codi de Dret Canònic.

Artigo 27. Qualificació dels béns. Controls d’administració.

1) El Patrimoni de l’Associació pot estar integrat per tota classe de béns, radicats en qualsevol lloc, destinant els seus fruits, rendes i productes als objectius de l’Associació, i sense altres limitacions que les imposades per les lleis. La seua adquisició, administració i alienació es realitzarà conformement a les normes canòniques (Llibre V, cc. 1254 i ss).

2) De manera particular:

uma) A l’efecte del Ca. 1280, la Junta Directiva constituirà un Consell d’Assumptes Econòmics perquè ajude a l’administrador en el compliment de la seua funció.

b) Es demanarà llicència a l’Ordinari per a l’acceptació de coses o drets gravats amb una càrrega modal o una condició (Ca. 1267.2).

c) Es demanarà la mateixa llicència per a alienació de béns immobles i per a realitzar actes d’administració extraordinària (Ca. 1281 .I i l29l).

d) Es farà inventari dels béns immobles, béns mobles, tant preciosos com d’alguna manera pertanyents al patrimoni cultural, i de qualssevol altres, amb la descripció i taxació dels mateixos. D’aquest Inventari es donarà trasllat a la Curia Diocesana (Ca. 1283.2″).

e) Anualment s’han de rendir comptes de l’administració a l’Arquebisbe. Igualment han d’adonar exacta a la mateixa autoritat de l’ocupació de les ofrenes i almoines rebudes (Ca. 319 Eu 1287 .eu).

Artigo 28. Actes d’administració extraordinària.

1) L’administrador necessita l’autorització escrita de l’Ordinari per a la vàlida execució dels actes d’administració extraordinària (Ca. 1281.1).

2) Es consideren actes d’administració extraordinària:

uma) La realització de despeses que no estiguen prevists en el pressupost ordinari aprovat per l’Assemblea General.

b) L’alienació de béns pertanyents al patrimoni estable de l’Associació el valor de la qual supere la quantitat establida pel dret (Ca. 1281).

c) L’alienació de béns d’especial significació religiosa o artística (Ca. 1292.2 Eu 3).

d) Quants modifiquen o comprometen l’estructura del patrimoni estable de l’Associació (dezembro. Gral. C.I.I., 1984; como. 1295).

e) L’acceptació d’oblacions que estiguen gravades per una càrrega modal o una condició (Ca. 1267. 2).

f) Aquells la quantia dels quals excedisca la quantitat que establisca a cada moment la Conferència Episcopal Espanyola, a l’efecte del Ca. 1292.

g) Aquells actes l’execució dels quals haguera de perllongar-se per més de cinc anys.

h) Els quals impliquen una disminució de fins al 40 per cent en el patrimoni de l’Associació

Eu) L’alienació de béns immobles.

Artigo 29. Alienació de béns.

L’alienació de béns el valor dels quals supere la quantitat mínima fixada per la Conferència Episcopal Espanyola exigeix, para a sua validade, la llicència escrita del Bisbe diocesà (Ca. 1291). A tals efectes, os controles da legislação canônica sobre a alienação de bens terão por direito estatutário desta Associação. Para proceder à alienação, também é necessária a justa causa e a perícia feita por escrito. (cerca de 1293).

Artigo 30. Bens relacionados ao culto.

Os enfeites, imagens e outros objetos relacionados ao culto não podem ser vendidos, transferir, nem se emprestar sem o consentimento escrito do Ordinário. Se não for útil para a Associação, será comunicado à mesma autoridade, que os receberá em depósito e lhes dará o uso que o pároco julgar mais conveniente (cf. arte. 689 CS).

Artigo 31. Iniciação de litígio.

Os representantes legais ou administradores da Associação não devem iniciar litígios em seu nome, nem atender a demanda na pele civil , sem ter obtido uma licença do Ordinário dada por escrito. (cf. c 1288).

TÍTULO VI
MODIFICAÇÃO DOS ESTATUTOS

Artigo 32. Modificação dos Estatutos.

Compete à Assembleia Geral aprovar a proposta de alteração dos Estatutos apresentada pelo Conselho de Administração, em uma única cédula válida, com maioria de dois terços dos votos presentes e representando pelo menos um décimo dos membros com voz e voto. Assim que a proposta for aprovada pela Assembleia, precisen, para a sua validade e entrada em vigor, da aprovação do Bispo diocesano.

TÍTULO VII
EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ I DESTINACIÓ DELS BÉNS. (Cf cc. 120;320;326)

Artigo 33. Extinció i dissolució de l’Associació.

1) L’Associació per la seua mateixa naturalesa té una durada il·limitada.

2) contudo, podrà extingir-se per decisió de l’Assemblea General Extraordinària, presa en únic escrutini vàlid, com maioria de dois terços dos votos presentes e representando pelo menos um décimo dos membros com voz e voto.

3) També podrà ser suprimida pel bisbe diocesà (Ca. 320), si la seua activitat causa dany greu a la doctrina catòlica, a la disciplina eclesiàstica o als fidels, escoltat el parer del President i de la Junta Directiva.

Artigo 34. Destinació dels béns.

1) En cas d’extinció o dissolució de l’Associació, els béns de la mateixa seran lliurats a la Parròquia de Santa María de Banyeres de Mariola perquè els destine a fins similars als quals figuren en els presents Estatuts, d’acord amb el que determine l’Assemblea General extraordinària.

2) Per a executar el prescrit en el paràgraf anterior, la Junta Directiva es constituirà en Junta liquidadora.

TITUL VIII
FACULTATS DE L’AUTORITAT ECLESIÀSTICA (Cf. cc. 305; 314; 315; 316; 317,1; 319; 320; 323; 324; 325; 326; 1291-1294)

Artigo 35. Facultats del Bisbe diocesà.

1) L’Associació es regeix conforme a la norma dels seus Estatuts, encara que sempre sota l’alta direcció del Bisbe diocesà (Ca. 315), que vetla pel compliment dels mateixos i de les altres normes del dret canònic. D’igual manera vigilarà perquè en l’Associació es conserve la integritat de la fe i dels costums, adoptant les mesures que siguen necessàries per a evitar que s’introduïsquen abusos en la disciplina eclesiàstica (Ca. 305).

2) En concret, corresponen al Bisbe diocesà les següents facultats:

uma) Dret de visita i inspecció de totes les activitats de l’Associació.

b) Aprovació de les modificacions estatutàries (Ca. 314).

c) Confirmar al President de l’Associació triat per l’Assemblea General (Ca. 317.1).

d) Nomenament i remoció del Consiliari de l’Associació (Ca. 3 17.1).

e) L’aprovació definitiva dels comptes anuals de l’Associació, així com la facultat d’exigir en qualsevol moment rendició detallada de compte.

f) Suprimir o dissoldre l’Associació, d’acord amb les normes del dret (Ca. 320.2Eu 3).

g) Concedir la llicència necessària per a l’alienació de béns, així com per a realitzar despeses extraordinàries de l’Associació, d’acord amb les normes del dret canònic i d’aquests estatuts.

h) Concorrent una causa justa pot remoure del seu càrrec al President de l’Associació després d’haver escoltat a aquest President i als membres de la Junta Directiva (Ca. 318.2).

Eu) Les que el dret canònic li atribuïsca.

DILIGENCE: Vam aprovar els estatuts de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres, pels quals haurà de regir-se l’esmentada Confraria.

Valencia, tres de gener de l’any dos mil.