Cronologia Junta Directiva 1998 – 2002

2002

11 de gener: es presenta el projecte del Monument de Sant Jordi als Confrares per mitjà d’ una projecció en la qual s’inclouen informacions de les diferents Juntes Directives que han passat per la Confraria de Sant Jordi. Es continua amb la l’exposició de les diferents fases en les què es desenrotllarà el Projecte del Monument. Per finalitzar, es promocionen les 7 figures originals reproducció del Monument a Sant Jordi, numerades i signades per l’escultor.

28 de gener: la Comissió de Govern de l’Ajuntament aprova la requalificació del terreny de l’antic entorn de l’ermita del Conjurador, així com també el projecte d’enjardinament i ús públic del què serà l’entorn del Monument a Sant Jordi, que es presentarà al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació definitiva.

8 de febrer: es publica al DOGV, nombre 4186, la requalificació del terreny de l’antic entorn de l’ermita del Conjurador, així com també el projecte d’enjardinament i ús públic del què serà l’entorn del Monument a Sant Jordi.

22 de febrer: A les 20,00 h., es celebra la 1ª Assemblea General de la Confraria de Sant Jordi, al Teatre Principal. En la què és elegit com a nou President per al període 2002 – 2005 D. Francisco Sanchis Albero.

1 de març: finalitzen les gestions per a la Cessió dels terrenys on estava l’antiga Ermita del Conjurador a l’Ajuntament, aprovats per l’Arquebisbat i València.

23 d’abril: la Missa Major de Sant Jordi és presidida per José María Payá Mataix. Assisteixen en lloc destacat les senyoretes que fa vint-i-cinc anys van ser les Dames d’Honor i Regna dels festes de Moros i Cristians l’any 1977, que també participen en lloc destacat a la Solemne Processó de la vesprada. Abans de finalitzar la Eucaristia es proclama la Junta Directiva per al període 2002 – 2005: President: En Francisco Sanchis Francés, Vicepresident: Ángel Sanjuán Gisbert, Tresorer: Javier Albero Ribera i Secretària: Maria Inmaculada Salas Molina. Una volta finalitzada la Missa Major, es procedeix per la Junta Directiva a realitzar el sorteig de una de les 7 figures originals reproducció del Monument a Sant Jordi en bronze, numerades i signades per l’escultor, que es rifava per tal de recollir fons per a sufragar el Monument, sent els agraciats la Fila de Estudiants, amb la papereta 2035.

28 d’abril: s’acorda una gratificació econòmica per a l’Organista que actua en diferents actes organitzats per la Confraria de Sant Jordi.

30 de abril: es realitza el segon inventari del patrimoni que la Confraria de Sant Jordi posseeix i administra en nom de tots el banyeruts.

4 de maig: es celebra el Sopar de Canvi de Junta Directiva, al Restaurant Piràmide.

20 de maig: es realitza el Traspàs efectiu i Canvi de Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi.

4 de novembre: la Junta Directiva anterior, presidida per Jorge Juan Francés Albero, li fa entrega del Llibre Major, el Balanç de situació i l´ Inventari del període 1998 – 2002, del seu mandat al front de la Confraria de Sant Jordi, al President Francisco Sanchis Francés.

2 de març: s’inicia la comercialització d’un nou roda-balcó de Sant Jordi, realitzat en jacquard amb dos tons de color.

9 de març: es lliura la insígnia de la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi a la Corporació Municipal per la seua col•laboració i esforç en la consecució i realització del Monument a Sant Jordi i al Bisbe de València, Agustín Garcia – Gascó Vicente, pel seu suport am la legalització del nous estatuts de la Confraria.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Vicari de la Parròquia de Santa María de Banyeres de Mariola al Sacerdot Manuel Llorca Casasempere.

2001

28 de gener: l´ Ajuntament dota econòmicament una partida pressupostària per atendre els treballs d’enjardinament i condicionament del terreny on estava l’antiga Ermita del Conjurador.

14 de febrer: els Majorals de la Confraria de Sant Jordi recolzen incondicionalment el projecte del Monument a Sant Jordi, davant les dificultats tècniques i econòmiques derivades del procés de fundi’t del mateix.

17 de febrer: la Junta Directiva aprova l’ esbós del Monument a Sant Jordi realitzat per l’artista valencià Manuel Boix.
El M. I. Ajuntament de Banyeres de Mariola modifica al alça la dotació econòmica que estava prevista en el pressupost municipal per atendre els treballs d’enjardinament i condicionament del terreny on s’ ubicarà el Monument a Sant Jordi.

11 de març: el Papa Joan Pau II beatifica el que fora prevere de Banyeres de Mariola, José Toledo Pellicer.

23 d’abril: presideix la Missa Major de Sant Jordi el Bisbe de Tarbes i Lourdes Monsenyor Jacques Perrier. Posteriorment, i al finalitzar el acte de la Firma en el Llibre de Or de la Confraria, en la Seu Social, se li fa entrega de la Insígnia de la Junta Directiva

16 de juny: es signa el contracte de formalització de l’encàrrec del Monument a Sant Jordi amb l’escultor Manuel Boix, per a la execució del Monument a Sant Jordi; marcant-se com a data límit per al lliurament del mateix el mes de març de 2002.
Durant el mes de agost: l’arquitecte Francisco Picó Silvestre, presenta a l’Ajuntament el Projecte d’Urbanització i Condicionament del terreny on estava l’antiga Ermita del Conjurador, on s’ubicarà el Monument a Sant Jordi.

8 d’ agost: la Junta Directiva realitza un viatge al Vaticà en Roma, on ha tingut audiència amb Sa Santedat Joan Pau II, al qui li han lliurat la insígnia de la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi, i li han portat la Relíquia de Sant Jordi vinguda a Banyeres l’any 1780. El Rector de la Parròquia de Santa Maria i Consiliari de la Confraria de Sant Jordi Ricardo Díaz de Rábago y Verdeguer, ha estat rebut pel representant espanyol Monsenyor Vicente Juan Segura al Vaticà. De la conversa ha quedat pràcticament concedida la segona Relíquia de Sant Jordi per a Banyeres que se li havia sol•licitat mesos abans; sent una realitat la seua concessió uns dies més tard,.

2 de setembre: presideix la Missa Major de la Festa de la Relíquia de Sant Jordi el Bisbe Auxiliar Emèrit de València Excel•lentíssim Monsenyor Rafael Sanus Abad.

12 de setembre: l’arquitecte Francisco Picó Silvestre es reuneix am la Junta Directiva per informar dels canvis haguts en el Projecte d’Urbanització i Condicionament del terreny on estava l’antiga Ermita del Conjurador, així com de totes les puntualitzacions sorgides sobre el mateix derivades per la normativa en vigor de protecció del patrimoni, en aquest cas el castell de Banyeres de Mariola.

Durant el mes de Setembre, el Consell Parroquial, aprova que es cedisquen els terrenys on estava ubicada la antiga Ermita del Conjurador a l’Ajuntament per a eixe fi concret, i s’ acorda que si en algun moment qualsevol òrgan de govern municipal pretenguera donar-li un altra finalitat diferent a la pactada, aquests terrenys tornarien a la Confraria de Sant Jordi.

Durant el mes de setembre: es lliura el Projecte d’Urbanització i Condicionament del terreny on estava l’antiga Ermita del Conjurador a l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola.

23 de novembre: l’Arquebisbat de València signa l’autorització per que el Rector de la Parròquia de Santa Maria i Consiliari de la Confraria de Sant Jordi Ricardo Díaz de Rábago y Verdeguer puga signar el Contracte de Cessió a l’Ajuntament del solar on antigament estava la Ermita del Conjurador i en el que en breu s’ubicarà el monument a Sant Jordi.

El Grup d’ Investigació Cultural Font Bona edita el llibre “Reportatge Fotogràfic sobre Banyeres de Mariola i les seues gents a través del temps”. L’Ajuntament avança el pagament de les despeses de l’edició del llibre i, una vegada sufragats aquestes amb la venta dels mateixos, el benefici que s’ obtinga serà per a la Confraria, dedicant aquestos ingressos al finançament del projecte del monument.

2000

10 de gener: es duu a terme l’Assemblea de Confrares de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, en la què s’aproven els nous Estatuts de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola.

21 de abril: s’encarrega a l’arquitecte Francisco Picó Silvestre, el disseny de l’espai i enjardinament del solar on estava situada l’antiga Ermita del Conjurador i ubicació del futur Monument a Sant Jordi.

23 d’abril: Dia de Glòria, en ser el dia del nostre Patró Sant Jordi es celebra una Missa de Campanya a l’ Ermita del Sant abans de començar el Trasllat de Sant Jordi des de la seva Ermita al Temple Parroquial de Santa Maria, presidida per les Autoritats municipals, Capitans i bandereres, Comissió de Festes de Sant Jordi i Confraria de Sant Jordi, assistint gran nombre de veïns del poble.

28 d’abril: presideix la Missa Major de Sant Jordi el rector de l’ església de Sant Roc i Sant Sebastià d’ Alcoi Adolfo Mullor Borrel. S’estrena una nova decoració per a l’Altar Major durant les festes.

Durant el mes de maig, s’equipa la cotxera – magatzem amb cadires plegables.

1 de juny: s’ ha mobla i equipa l’arxiu de la seu social de la Confraria. El mobiliari està composat per 1 taula, 2 cadires i una prestatgeria de fusta massissa feta a mida.

16 de juny: es contacta amb Manuel Boix, per encarregar-li el disseny i execució del Monument a Sant Jordi.

3 de setembre: presideix la Missa Major de la Festa de la Relíquia de Sant Jordi el prevere Josep Miquel Francés

28 de setembre: el M. I. Ajuntament assumeix de forma efectiva el projecte de enjardinament del lloc on cubicarà el Monument a Sant Jordi

1999

9 de gener: la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi aprova per unanimitat els nous Estatuts de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, per presentar-los en la l’Assemblea de Confrares de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola.

12 de gener: es donen a conèixer els nous Estatuts de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola als antics Presidents de la Confraria de Sant Jordi.
Durant el la resta del mes, s’exposen els nous Estatuts de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola al Consell Parroquial com a màxim òrgan responsable de la nostra parròquia.

18 de gener: finalitzen les obres a la cotxera – magatzem de la carrossa de Sant Jordi i magatzem de material de la Confraria, per una empresa local. On s´ alçat una paret de separació dels dos locals, en bloc d’11 cm de grossària, per assentar un altell de 12 metres quadrats amb dos pilars de “panal” fins una altura de 2’20 m. més o menys sobre els que s’ ha assentada una biga “grey” de 20 cm. de secció, fent al mateix temps una sobre paret de “panal” que servirà de suport al forjat de biguetes pretesades, revoltons de ceràmica i capa de compressió. Damunt de l’altell, i junt al mur de formigó, s´ ha fet una càmera en bloc de 7 cm de gros i es s´ han col•locat 19 m2, més o menys, de paviment de gres. S´ han lluït totes les parets verticals del local i altell amb morter de ciment i els trespols amb pasta d’algeps a bona vista, i s´ han deixat els locals nets d’enderrocs.

1 de febrer: l’arquebisbe de València, Monsenyor Agustín García Gascó – Vicente, signa els nous Estatuts de la Confraria de Sant Jordi, en una visita a la seu social de l’entitat, estant presents el ple de la Junta Directiva, els Presidents anteriors de la Confraria de Sant Jordi, i com a convidat excepcional l’Alcalde del nostre poble com a President nat de la Comissió de Festes de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, per a lliurar al Sr. Arquebisbe els Estatuts de la Confraria de Sant Jordi. Finalitza l’acte amb la signatura del Sr. Arquebisbe en el Llibre d’Or de la Confraria, quedant pendent que la Confraria li done curs legal als mateixos amb el registre d’entrada a l’arquebisbat per a seguir i concloure tots els tràmits per a la seua legalització definitiva.

15 de abril,: es fan dues manetes de plàstic per al pal del Guió de Sant Jordi, ja que desde de fa molt de temps, els portadors demanaven alguna cosa per evitar que s’esvare de les mans, a causa de la suor i els guants.

23 d’abril: presideix la Missa Major de Sant Jordi el Bisbe Auxiliar de València l’ Excm. Rafael Sanus Abad.

16 de maig: es pinta la cotxera – magatzem.

5 de setembre: presideix la Missa Major de la Relíquia de Sant Jordi el prevere Juan Antonio Agud, que havia sigut Vicari al nostre poble.

18 de setembre: es donen els últims passos per a deixar a punt el document notarial firmat per D. José Maria Ferre i D. Miguel Pont, per ser el primer d’ells, una dels persones de més edat de la població i amb una excel•lent lucidesa i el segon per ser de les persones que van pertànyer a la primera junta directiva i van conèixer en els seus inicis els principis de la fundació de la Confraria.

26 de setembre: la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda proposar a la Confraria de Sant Jordi i a tot el poble la celebració de les Festes de l’any 2000 del 27 al 30 d’abril, per ser el dia de Glòria el 23 d’abril.

L’Ajuntament assumeix la rehabilitació, decoració i enjardinament de l’espai on es situarà el futur Monument a Sant Jordi, responsabilitzant-se de fer una cosa digna, estudiant el lloc, d’acord amb el que ha de ser el monument a Sant Jordi.

24 d’octubre, és col•loca la 1ª Pedra del Monument a Sant Jordi, dins dels Actes del 750 Aniversari de la donació per part de Jaume I a Jofre de Loaysa i la seua esposa Jacometa dels castells i vil•les de Banyeres i Serrella.

10 de novembre de 1999: es constitueix oficialment la Junta de Majorals de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola. Estant formada pels antics Presidents, en vida, de la Confraria: José Luís Belda Sempere, Octavio García Payá, German Ribera Domènech, Jorge Enrique Belda, Francisco Belda Llopis, Juan Sempere Blanes i Vicente Belda Vázquez.

11 de desembre: els Majorals de la Confraria de Sant Jordi recolzen incondicionalment el projecte del Monument a Sant Jordi de Banyeres de Mariola, plantejat per la Junta Directiva.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Vicari de la Parròquia de Santa María de Banyeres de Mariola al Sacerdot, fill de la veïna localitat de Bocairent i ja jubilat, Filiberto Llobregat Bernat.

1998

23 d’abril: es Proclama la nova Junta Directiva per al període 1998 – 2002: President: En Jorge Juan Francés Albero, Vicepresident: Luís Berenguer Ribera, Secretari: José Antonio Miró Sempere i Tresorer: José Molina Sanjuán.

30 de maig: a les 19,00 h. es realitza el Traspàs de Junta Directiva.

18 de desembre: s’ ha mobla i equipa l’oficina de la seu social de la Confraria. El mobiliari està composat per 1 taula ovalada amb 10 cadires, 1 taula de despatx amb calaixos i cadira, així com 1 prestatgeria.