Cambio de Junta Directiva de la Cofradía de San Jorge

Durante este fin de semana, muere 30 yo 31 de mayo de 2014, s’han reunit a la seu de la Confraria els equips directius entrants i ixents de la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi, així com el components dels diferents equips de treball, a fi de procedir al traspàs i intercanvi de documentació i informació corresponent a les distintes activitats que la Junta de la Confraria de Sant Jordi desenvolupa, pel final del mandat de la Junta Directiva ixent, tal com es preveu en l’article 24 dels Estatuts de la Confraria.

El procés de traspàs, que es culmina en el dia de hui, s’ha produït de forma escalonada, ja que estos últims dies s’ han anat traspassant el material dipositat en la cotxera de la Carrossa de Sant Jordi, el material ubicat en l’Ermita de Sant Jordi i en la Església de Santa Maria, així com tot el material ubicat en l’Arxiu, l’Oficina i en el Saló de la Seu de la Confraria.

A més s’han lliurat per part del Tresorer ixent la memòria econòmica i inventari complet a l’entrant, el Secretari ha fet entrega de tota la documentació generada per la Secretaria durant el mandat de la seua Junta, així com els llibres d’Actes i llistats de socis. A més de la Memòria de Gestió que li ha sigut entregada al nou President. I com a finalització del traspàs de junta, s’han entregat tots els jocs de claus i s’ha procedit a firmar el document que confirma que el traspàs i canvi de junta directiva s’ha realitzat deixant constància de la plena conformitat per ambdós parts.

por último, la Junta Directiva ixent ha desitjat el millor a la nova directiva pel camí que ara comencen, i s’ha posat a la seua disposició per a tot el que puguen necessitar.