M. José Vañó Belda élu président de la Confrérie de Sant Jordi

 

LA COMPOSICIÓ DE LA NOVA JUNTA ES FARÀ PÚBLICA DURANT LA MISSA MAJOR DEL PATRÓ

M. José Vañó Belda élu président de la Confrérie de Sant Jordi

M a ri a José Va ñó Belda ha sigut elegid a nova presidenta de la Conf rar ia de Sant Jord i per al per íode 2023-2026. L’acom pa nyaran f orma n t p art de l’e q u ip d irec t iu M. Lutga rda Va ñó B e ld a, que ocu parà e l cà rrec de vic e pres id e nta, M . José A lbero Francés, que estarà a l capdavant de la Secreta ria , i Mont ser rat Beneyto R izo, que serà la tre sorera. L’ e lecció es va pr oduir e n el transcur s de la XV As semblea Genera l que va cele br ar la institució el passat 4 mars.

Els noms de la nova directiva al complet es faran públics, com marca la tradició, durant la celebració de la Missa Major en honor a Sant Jordi, le suivant 23 d'abril, di a del Patró. El nou equip substituirà a la junta que ha presidit M. Elena Vilanova Calatayud i que ha regit la Confraria durant l’etapa 2020-2023. A més de l’elecció de la nova presidència, l ’assemblea va incloure en l’ordre del dia la lectura de l’acta de la sess ió anterior, els informes de la secretària i de la pr esidenta i l’apartat de precs i preguntes.

L’ass emble a va c ompt ar a m b l’a ssistència de majorals, integr a nts de la junta directiva, components de la futura junta i confrares. La Confrari a de S a nt Jord i és una de le s a ssoc iaci ons més imp or tan ts del poble i té al volt a nt de 1.720 confrares. Està entre els seus objectius promoure el culte al Patró, l’organització dels actes litúrgics i religiosos de les festes patronals i cui dar els diferents elements que in tegren el seu patrimoni , entre els quals estan l’altar d e l Patr ó a l’e sglésia, l’ermita de Sant Jordi i les andes i la carrossa processional, entre autres.

 

FINANÇAMENT DE LA CAMPANA

M. Elena Calatayud ha qualificat de molt positiva l’experiència viscuda per la seua junta directiva malgrat les limitacions que va imposar la coexistència amb la pandèmia, protagonista durant bona part del temps en el qual han estat al capdavant de la Confraria. “Hem rebut el doble del que hem donat com a servei al poble i a la Comunitat Parroquial” -va referir-. Durant aquesta última etapa van continuar fent-se les campanyes de recollida de paper i cartó, sent aquestes una de les principals fonts d’ingressos de l’entitat; es van recuperar les primeres vespres de Sant Jordi, que era un costum que s’havia perdut; i es va promoure un Concurs de Dibuix Infantil per a promocionar la figura del Patró entre els més menuts. Com a principal projecte destacar el finançament de la nova campana que portarà el nom del Patró i que s’instal·larà en el campanar.

 

FRANCÉS REGALA UNA ‘MARXA LENTA

La presidenta va anunciar que el músic i compositor local, Benjamí Francés Lluna, ha compost i regalat a la Confraria de Sant Jordi una “marxa lenta” que ha titulat “Ante Martyrium”. L’obra està basada en una melodia medieval extreta de la litúrgia comuna dels apòstols màrtirs. D'une manière fantastique, peut être divisé en trois parties: la primera evoca meditacions i pensaments. Les deuxième et troisième tentent de refléter la préparation au martyre, l’acolliment en el Paradís i el moment de Glòria quan s’asseu a la dreta del Pare.

 

PREDICADOR DE LA MISSA MAJOR

Camilo Bardisa Bito, natural d’Alcoi i vicari episcopal de la Rectoria IV Moncada- Sagunt presidirà la Missa Major a Sant Jordi. Va rebre l’ordenació sacerdotal a València en 1993. Va ser secretari particular del bisbe auxiliar de València, el també alcoià Rafal Sanus Abad, des de 1998 à 2001, i superior del Seminari Menor de Xàtiva des de 1995 une 1998. de 1993 une 1995 va ser vicari parroquial en Sant Francesc d’Assís a Llíria i durant més de 12 anys rector de La nostra Senyora dels Àngels d’Albal, així com titular de Sant Carles Borromeo durant 1 tout, també en aquesta localitat. en 2014 va ser nomenat rector de Sant Josep, al Port de Sagunt. En l’actualitat és el rector de Santa Maria de Sagunt.

 

Télécharger le document »