Restaurada la carrossa de Sant Jordi


Cronica de Banyeres, Edició impresa, P.Vilanova

Descarregar document

TAMBÉ Hl HAURA UN TRACTOR NOU PER A TRANSPORTAR-LA

El deteriorament era evident en tot el conjunt
La Confraria de Sant Jordi va ex posar el 9 de marc en el pati de la Casa Abadia la ca¬rrossa de Sant Jordi, la qual ha sigut sotmesa a un exhaustiu procés de restauració. Els treballs s’han dut a terme en les dependéncies de l’empresa Magnific Art Restauradors, de la que José María Juan Baldó, banyerut establit a Ibi, on té el seu taller, és un dels seus responsables.

La tasca la Fet el propi José María i la seua germana Rebeca i s’ha prolongat per espai d’uns quants mesos. La carrossa presentava un deteriorat estat i el pas del temps havia derivat que estaguera afec¬tada per brutícia, fissures i abrasió de la lámina metállica, problemes que havien sigut simulats amb algunes capes de repintat.

Després d’una anàlisi per a de¬terminar la tipología dels materials adherits, el procés es va ini¬ciar amb una fase de neteja amb qué es van eliminar els residus superficials. A continuació es va do¬nar un segon pas dirigit a conso-lidar les lamines metàl.liques que apareixien descohesionades i el següent va ser “estucar”, una fase amb qué es retorna matèria a aquelles parts que l’han perdut.
A continuació es va procedir a la reintegració cromática, restablint els tons dels colors i l’aplicació d’or en les zones que es requería. Així mateix es van emprar distints vernissos per a garantir la seua protecció de cara al futur.

Nou tractor

La carrossa es va exposar damunt del tractor que s’ha adquirit i que substituirá al qué havia estat prestant este servici des d’un primer moment. Ha hagut de ser adaptat per a poder portar sobre si el conjunt que representa la carrossa i la imatge del Patró. Tallers Llovar ha sigut l’empresa local que ha fet els treballs.

Camera d’infrarojos

Una altra de les novetats que in¬corpora el nou transport és una camera d’infrarojos que projectará la imatge exterior a una pantalla situada en l’interior del tractor. Aixo permetrá que puga ser conduït amb més autonomía, ja que abans el conductor havia de seguir les instruccions que li arribaven des de l’exterior.
De la mateixa manera comptará amb un nou mecanisme per a ele¬var la imatge de Sant Jordi fins al nivell de la porta de l’església i po¬der connectar amb els rails que porten la imatge fins a l’interior del temple. El nou sistema será hidráulic, si bé continuará incorporant el motor eléctric que fins ara s’havia utilitzat per si fallara el primer. Els treballs de restauració, la compra del tractor i els processos d’adaptadó del mateix han suposat una inversió de 26.000 eu¬ros, quantitat que ha pogut ferse efectiva gràcies als diners obtinguts per la Confraría en les distin¬tes campanyes económiques realitzades, els donatius rebuts i la col.laboració d’entitats com la companyia de teatre de La Rosera i l’Ajuntament.