Només dos filaes designen capità


Cronica de Banyeres, Edició impresa, P.Vilanova,

Descarregar document

UNA CAPITANA PER CADA BAN, MORO ICRISTIÁ

Un músic es fa carree de la capitanía deis Maseros.

Només dos filaes, Maseros i Moros Nous, una per cada ban, comptaran amb capitá les próximes festes. Després de firmar en el Llibre d’Or del Sant Crist, habüitat en esta ocasió en l’interior del temple, els nous ca-pitans van rebre les bandes acreditatives davant de l’altar de Sant Jordi, mentres eren alcats i s’interpretava l’himne nacional.

La comparsa de Maseros tindrá com máxims exponents a la familia Torres Niembro, capitanía que té el seu origen en un deis músics de la ban¬da de música de Vallada, oficial de la fila, circumstáncia que, excepte error, probablement siga la primera vegada que es produ’ix. Peí que fa ais Moros Nous tindran al cap d’avant a la familia Cerda Francés. La res¬ta de comparses hauran de designar representants per a cumplimentar este carrec.