La pluja de l’últim dia trasllada la Festa als masets i a l’església


Cronica de Banyeres, Edició impresa, P.Vilanova

Descarregar document

REUNIÓ D’URGÉNCIA PER A DISSENYAR ELS CANVIS DEL PROGRAMA

El temps và obligar a replantejar els actes del quart dia de les festes. El 25 d’abril, el mes emblemátic per¬qué arreplega el singular acte del Cementeri i Talca de Capitans, es va veure afectat per un temporal de pluja que es va deixar sentir amb gran virulencia i sense interrupció des de primeres hores de la mari¬nada fins a Fendemá. Els pitjors pronóstics cobraven realitat i es va posar en marxa un pía alternatiu dis-senyat el dia d’abans en una reunió d’emergéncia de Comissió de Restes, responsables de filaes i parroquia. Es va acordar que si el temporal persistía a primera hora del matí es modificaría al complet el programa d’actes. I així va ser: es va fixar l’hora deis esmorzars en els respectius masets a les 9,30 del matí, i mes tard, a les 11,30 h, l’església va albergar la “missa del Cementeri”, l’Alcá de Capitans i el Despojo. A la ves-prada, ja en cada maset, cadascún va fer el que va po-der, algú inclós el ball de la Bandera i el trasllat del Sant Jordiet. Només a títol individual, va haver-hi qui va llancar les salves d’arcabusseria en el cementeriles mesures adoptades van permetre celebrar de forma “atípica” els actes pero va haver-hi coincidencia en qué tot es va desenvolupar en perfecta harmonía i sense cap problema.