Elaborat el Catàleg de Béns i Espais Protegits


Banyeres El Nostre Periocic. Druckausgabe

Datei herunterladen

Tag 20 de setembre va finalitzar el període d’exposició pública, informació i al•legacions del Catàleg de Béns i Espais Protegits Aquest document, elaborat per primera vegada a Banyeres, té com a objecte vetllar pel patrimoni cultural existent en el terme municipal plasmant quins edificis o béns s’han de conservar. Una vegada aprovat passarà a formar part de la normativa urbanística del poble, cristal•litzant així una política de conservació i recuperació del patrimoni. També s’incorporarà al futur Pla General d’Ordenació Urbana i a l´ Inventari General del Patrimoni Cultural de la Comunitat Valenciana. Contempla 212 fitxes de jaciments arqueològics i de béns etnològics entre els que es troben elements del parc Cultural de l’Aigua, fitxes d’elements de la denominada arquitectura de l’aigua (fonts, sèquies, basses, assuts, llavadors, pous, ponts, …), fitxes d’arquitectura industria (molins, forns, …), fitxes d’arquitectura religiosa (església, ermites, oratoris, retaules,…), fitxes d’arquitectura rural (masos, corrals…), fitxes d’edificis singulars (Teatre Principal, conjunt de Vil•la Rosario, cases singulars,…) i fitxes d’altres elements (refugi en les vessants del Castell, cantoneres, canals de forja decorades, voltes, antiga almàssera,…). Cada fitxa consta d’una memòria descriptiva del bé, cronologia, estat de conservació, tipus del bé amb indicació de si es tracta de BIC (Bé d’Interès Cultural), BKL (Bé de Rellevància local), o BC (Ben Catalogat), detall de la seua localització mitjançant fitxa cadastral i coordenades B. T. M., fotografies i plans amb orto-fotos aèries, així com indicació de la propietat del bé i l’ús públic o privat que es proposa.
També en el cas dels béns arqueològics s’indiquen els materials trobats en cada jaciment. I depenent de les seues característiques, els elements que engloba es classifiquen en tres nivells de protecció: integral, parcial i ambienta, així com el seu entorn de protecció si procedeix. La confecció del catàleg es va iniciar en 2009, i ha sigut àrdua i laboriosa tant en els treballs de formació de linventari com en la classificació dels béns. Per a això es van fer els oportuns treballs de camp, tant en l’àmbit rural com en el nucli urbá. També els canvis en legislació urbanística haguts en aquests anys han suposat una dificultat afegida. En la seua elaboració han participat activament els tècnics de l’empresa contractada (arquitectes, arqueòlegs, etnòlegs, usw.), així com els tècnics de l´ Ajuntament, tots ells coordinats per la regidoria de Patrimoni.