L’acte del Cementeri es rebutjat com a declaració B.I.C.


Banyeres Digital

La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha declinat en un primer moment l’aprovació per a la declaració de l’acte del cementeri com Bé d’Interés Cultural (BIC), concedint en canvi la seua catalogació com Bé de Rellevància Local (BRL).
El regidor de festes, Vicente Terol, ha manifestat mostrar-se un tant decebut per la negativa d’aquesta proposta municipal que va ser secundada per quasi un centenar d’organismes i associacions locals al tractar-se d’un dels actes més singulars de les nostres festes, pel que l’Ajuntament ja ha remés a l’organisme autonòmic competent una carta de disconformitat sobre la declaració BRL concedida, confiant en què els dirigents de la Conselleria de Cultura puguen rectificar la catalogació.
És precisament la Llei 4/98, d’11 de juny del Patrimoni Cultural Valencià la que va introduir una nova figura en la catalogació dels béns integrants del patrimoni cultural valencià, els Béns de Rellevància Local , als que definix com “aquells béns immobles que, no reunint els valors a què es referix l’article primer de la Llei en grau tan singular que justifique la seua declaració com Béns d’Interés Cultural, tenen no obstant significació pròpia com béns de caràcter històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic o etnològic”.
Entre estos béns gaudixen de la consideració de Béns Immobles de Rellevància Local elements arquitectònics com els nuclis històrics tradicionals, les caves, pous de neu o neveres, les xemeneies de tipus industrial construïdes de rajola anteriors a 1940, antics molins de vent, les barraques tradicionals de l’Horta, les llotges i sales comunals o l’arquitectura religiosa anterior a 1940, incloent els calvaris tradicionals