Comunicat de subvenció de l’ajuntament per les despeses de teletex local