Memòria descriptiva i plec de condicions del projecte de reconstrucció de l’Ermita de Sant Jordi