Generalversammlung

L’Assemblea General de confrares és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, i està constituïda per tots els socis de ple dret de la mateixa. Està presidida pel president de l’Associació, assistit del Secretari i els altres membres de la Junta Directiva.

Les Assemblees Generals poden ser ordinàries i extraordinàries.

L’Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada a l’any y serà convocada almenys amb quinze dies d’antelació mitjançant citació que el Secretari dirigirà a tots els membres amb dret a participar en l’Assemblea, en el seu propi domicili. En la convocatòria haurà de constar el dia, hora, lloc i ordre del dia de la reunió.

L’Assemblea General Extraordinària es reunirà quan ho considere convenient el President de l’Associació, ho acorde la Junta Directiva, La Junta de Majorals, o ho demane al President una cinquena part dels membres de l’Associació amb dret a veu i vot, assenyalant l’ordre del dia i altres aspectes organitzatius indicats en el paràgraf anterior.

L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan estiga present la majoria absoluta dels membres de l’Associació,amb veu i vot. En segona convocatòria, mitja hora més tard, serà vàlida qualsevol que siga el nombre de socis que assistisquen a l’Assemblea.

Els acords, per a la seua validesa, s’adoptaran per majoria absoluta de vots dels membres presents en els dos primers escrutinis, i per majoria relativa en el tercer escrutini.

Per a la modificació dels Estatuts, per a l’extinció de l’Associació i per a casos especials que l’Assemblea General determine, els acords haurien de ser presos, en un únic escrutini vàlid amb la majoria dels dos terços de vots presents i que representen almenys una desena part dels socis amb veu i vot.

Les competències de l’Assemblea General son triar President de l’Associació. El President triat, haurà de ser confirmat per l’Arquebisbe. També haurà de confirmar l’equip directiu(Vice President,Secretari i Tresorer)presentat pel president. Sense discriminació per raó de sexe o raça.

Conèixer i aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva. Decidir quants assumptes li siguen sotmesos per la Junta Directiva, per al bon funcionament de l’Associació. Aprovar la memòria anual de les activitats de l’Associació, i fixar la línia d’actuació de la mateixa i les orientacions precises per als programes a realitzar. Examinar i aprovar l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual i el pressupost ordinari i extraordinari. Acordar el canvi de domicili social de l’Associació. Fixar la quota ordinària i extraordinària que han d’abonar els membres de l’Associació. Interpretar autènticament les disposicions dels Estatuts. Aprovar el Reglament de règim intern i decidir la revisió del mateix, sempre de conformitat amb el disposat en aquests Estatuts. Acordar les modificacions dels Estatuts, que haurien de ser aprovades per l’Ordinari diocesà per a la seua validesa. Acordar l’extinció de l’Associació. Decidir sobre qualsevol altra qüestió important referent al govern i direcció de l’Associació.