September 2015

Next collection letter 3 October

The Brotherhood of St. George announces that the next day 3 d’octubre procedirem a la recollida de cartó. Please do not deposit bricks, envasos ni fem i traguen el cartó al carrer entre les 8:00...